Wikia


Tot en met 2005 was wettelijk bepaald dat loon moest worden geadministreerd in de periode dat het loon werd genoten of ontvangen door de werknemer. Dit wordt ook wel het ‘loon in’ systeem genoemd. Deze bepalingen zijn door de Belastingdienst en het UWV voor boekingen binnen de jaargrenzen nooit strikt gehanteerd.

Bij de parlementaire behandeling van de invoering van de wet Walvis is gesproken over de invoering van een zogeheten ‘loon over’ systeem. Dit systeem houdt in dat het loon in de salarisadministratie wordt verwerkt in de loontijdvakken waarop het loon betrekking heeft. Met andere woorden het loon wordt achteraf toegerekend aan de periode(n) waarin het te belonen werk is verricht. Het toerekenen van het loon aan al verstreken loontijdvakken zou dan veelal door middel van correctieberichten aan de belastingdienst moeten worden doorgegeven.

In 2006 zijn zowel het 'loon in' als het 'loon over' systeem toegestaan, mits bestendig toegepast. Het is dus niet mogelijk om in een maand te kiezen voor het ‘loon in’ systeem en de volgende maand voor het ‘loon over’ systeem. Om dit juridisch mogelijk te maken is bij de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen een regeling voor het jaar 2006 getroffen.

De wetgever zou vervolgens in 2006 een nader onderzoek naar beide systemen uitvoeren. In afwachting van de afronding van dit onderzoek is in het Belastingplan 2007 een regeling opgenomen op grond waarvan de voor het jaar 2006 bestaande regeling in 2007 inhoudelijk ongewijzigd kan blijven bestaan. Hierdoor kunnen ook in 2007 vooralsnog beide systemen worden gehanteerd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki