Wikia


Veel bedrijven krijgen het niet voor elkaar om talenten van mensen optimaal te benutten. Ze blijven volharden in een manier van organiseren die creativiteit en enthousiasme de kop indrukt. Mensen zijn mondiger geworden, kunnen over een onbeperkte bron van informatie beschikken en zijn vooral mobiel geworden. Dat geldt zowel voor klanten als voor medewerkers. Bedrijven hebben zich nog steeds niet aangepast aan de veranderde wensen en attitudes van klanten en medewerkers. Ze baseren zich op business modellen die direct na de industriële revolutie zijn ontworpen.

In excelleren door innovatie wordt een model gepresenteerd dat uitgaat van de kracht van de mens, de kracht van de medewerker. Eigen verantwoordelijkheid, autonomie en ontplooiing van medewerkers staat centraal in het model. Door de organisatie aan te passen aan de talenten en behoeftes van medewerkers kan een organisatie excelleren. Excelleren kan alleen maar door excellerende medewerkers, juist daarom is het denken en organiseren vanuit de mens achter de medewerker de sleutel voor iedere organisatie die boven zichzelf wil uitstijgen.

In 'exceleren door innovatie' wordt gesteld dat bedrijven zich zouden moeten richten op kwaliteit, kosten en klanten. Om optimaal te presteren moet je de krachten van mensen inzetten (zie pag. 18). Verantwoordelijkheden moeten zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden (empowerment). Dit idee staat haaks op de top-down-benadering die bij veel bedrijven wordt toegepast. Het management vertrouwt het personeel niet, wat alleen maar tot gevolg heeft dat het personeel het management niet vertrouwd en zijn commitment met de organisatie en daarmee het product en dus ook de klant verliest. Excelleren vraagt een andere stijl van management, open en communicatief. Mensen kunnen alleen maar goede besluiten nemen als ze alle informatie hebben die nodig is om een goed besluit te kunnen nemen. Daarvoor is optimale communicatie zowel top-down als bottom-up noodzakelijk. Maar de informatie moet behapbaar, beheersbaar zijn, geen overflow, precies genoeg. Managers hebben andere informatie nodig dan medewerkers op de werkvloer, die weer andere informatie nodig hebben dan medewerkers van Finance of HR. Invloed van besluiten moet bekend zijn, veranderingen van klantenwensen moet zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. Maar zelfsturing eventueel in zelfsturende groepen, is de basis, het fundament van een excellerende organisatie.


Het belang van werkoverleg Edit

Voor iedere organisatie is werkoverleg essentieel, in een organisatie waar mensen in staat worden gesteld zelf verantwoordelijkheid te nemen, zelf besluiten te nemen is werkoverleg zo mogelijk nog belangrijker. Eigenlijk zou iedere dag, iedere dienst, iedere shift moeten starten met een kort werkoverleg. In een productiebedrijf waar iedere dag begint met een kort overleg, 5 maximaal 10 minuten, werd een productiviteitsstijging van 15% en daarnaast een geweldige kwaliteitsstijging geconstateerd, enkel omdat de medewerkers beter waren geïnformeerd en zich meer betrokken voelden bij het bedrijf en het product dat ze maakten. De vervreemding van het product, waar Marx voor waarschuwde, veranderde in een betrokkenheid bij het product.

Talenmanagement Edit

Zie pag. 19 van pdf.

Visie Edit

Zie pag. 21 en verder.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki